Câu hỏi 158. Trong hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì, khi người được bảo hiểm không may bị tai nạn dẫn đến bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm có chi trả khoản tiền nào cho khách hàng không?

Câu hỏi 158. Trong hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì, khi người được bảo hiểm không may bị tai nạn dẫn đến bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm có chi trả khoản tiền nào cho khách hàng không?

Trả lời:

 

Mặc dù quyền lợi cơ bản của loại hình bảo hiểm trả tiền định kì là cung cấp những khoản niên kim bắt đầu từ một độ tuổi nhất định của người được bảo hiểm, các công ty bảo hiểm triển khai loại hình này đều bổ sung quyền lợi cho khách hàng trong các trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Khoản tiền được chi trả phụ thuộc vào điều khoản của mỗi sản phẩm cụ thể.

Comments are closed.