Câu hỏi 157. Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì là bao lâu?

Câu hỏi 157. Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì là bao lâu?

Trả lời:

 

Thời hạn của các hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sản phẩm cụ thể khách hàng tham gia, độ tuổi bắt đầu tham gia, độ tuổi bắt đầu được nhận niên kim… Ví dụ, thời hạn của hai sản phẩm An Hưởng Hưu Trí và An Bình Hưu Trí của Bảo Việt Nhân thọ là không xác định; các sản phẩm Phú – An Khang Hưu Trí và Phú – An Khang Hưu Trí Toàn Diện của Prudential có thời hạn từ 19 đến 39 năm.

Comments are closed.