Câu hỏi 155. Bảo hiểm trả tiền định kì là gì?

Câu hỏi 155. Bảo hiểm trả tiền định kì là gì?

Trả lời:

 

Bảo hiểm trả tiền định kì là loại hình bảo hiểm theo đó công ty bảo hiểm cam kết chi trả những khoản tiền cố định cho người được bảo hiểm, bắt đầu từ một độ tuổi nhất định.

Những khoản tiền này thường được mô tả là khoản tiền hằng năm (niên kim), mặc dù trong thực tế nó có thể được trả mỗi nửa năm, hằng quý hoặc hằng tháng. Niên kim có thể được trả ngay vào thời điểm kí kết hợp đồng hoặc trả sau, khi hợp đồng đã có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Comments are closed.