Câu hỏi 154: Trường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm, người được bảo hiểm cần phải làm gì?

Câu hỏi 154: Trường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm, người được bảo hiểm cần phải làm gì?

Trả lời:

 

Trường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của DNBH, người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ hoặc đại diện của họ phải:

 

– Khai báo ngay với cơ quan chức trách địa phương để xử lý và lập biên bản theo luật lệ hiện hành;

 

– Thông báo ngay cho DNBH hoặc đại diện của họ tại nơi gần nơi xảy ra sự cố nhất đến giám định;

 

– Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hoá nhằm hạn chế tổn thất

 

– Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi thường đối với người vận chuyển hay người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, mất mát hàng hoá trong sự cố ấy.

Comments are closed.