Câu hỏi 154. Mức phí trong bảo hiểm trọn đời như thế nào?

Câu hỏi 154. Mức phí trong bảo hiểm trọn đời như thế nào?

Trả lời:

 

Mức phí của các sản phẩm bảo hiểm trọn đời khá thấp, chỉ cao hơn mức phí của các sản phẩm bảo hiểm tử kì, bởi vì rủi ro chết chắc chắn xảy ra đối với bất kì người được bảo hiểm nào – đồng nghĩa với việc công ty bảo hiểm chắc chắn sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

Comments are closed.