Câu hỏi 153. Tham gia bảo hiểm trọn đời có được hưởng lãi không?

Câu hỏi 153. Tham gia bảo hiểm trọn đời có được hưởng lãi không?

Trả lời:

 

Giống như loại hình bảo hiểm tử kì, loại hình bảo hiểm trọn đời không có yếu tố lãi nhưng bù lại, khách hàng được bảo vệ với mức rất cao.

Comments are closed.