Câu hỏi 153: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như thế nào?

Câu hỏi 153: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như thế nào?

Trả lời:

 

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do người được bảo hiểm kê khai phù hợp với giá thị trường của hàng hoá tại nơi nhận. Nếu người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính: Giá trị bảo hiểm của hàng hoá bao gồm giá tiền hàng hoá ghi trên hoá đơn (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn) cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

 

Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

Comments are closed.