Câu hỏi 152. Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trọn đời là bao lâu?

Câu hỏi 152. Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trọn đời là bao lâu?

Trả lời:

 

Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trọn đời không được xác định trước. Đó chính là khoảng thời gian từ khi hợp đồng bảo hiểm được kí kết cho đến khi người được bảo hiểm chết.

Comments are closed.