Câu hỏi 151: Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như thế nào?

Câu hỏi 151: Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như thế nào?

Trả lời:

HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng hoá được bảo hiểm được xếp lên phương tiện vận chuyển tại địa điểm xuất phát ghi trong HĐBH để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc khi hàng hoá được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển tại nơi đến ghi trong HĐBH.

 

Trong quá trình vận chuyển nếu vì những sự cố do các rủi ro được bảo hiểm gây ra mà hàng hoá bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì HĐBH vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm trong trường hợp cần thiết.

Comments are closed.