Câu hỏi 150. Những quyền lợi của khách hàng khi tham gia bảo hiểm trọn đời là gì?

Câu h?i 150. Nh?ng quy?n l?i c?a khách hàng khi tham gia b?o hi?m tr?n ??i là gì?

Trả lời:

 

Thông thường, quyền lợi cơ bản của khách hàng khi tham gia bảo hiểm trọn đời là được đảm bảo trong hai trường hợp: Chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn. Các công ty có thể bổ sung quyền lợi khác cho khách hàng. Ví dụ, sản phẩm Phú-Trường An của Prudential có bổ sung “Quyền lợi trong trường hợp không có rủi ro xảy ra” – quyền lợi nhận được khi người được bảo hiểm sống đến tuổi 99. Đến thời điểm đó, khách hàng sẽ được trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với bảo tức tích luỹ.

Comments are closed.