Câu hỏi 149: Trường hợp hàng bị tổn thất do đổ vỡ hoặc thiếu nguyên bao, nguyên kiện có được bảo hiểm không?

Câu hỏi 149: Trường hợp hàng bị tổn thất do đổ vỡ hoặc thiếu nguyên bao, nguyên kiện có được bảo hiểm không?

Trả lời:

Hàng hoá bị tổn thất do đổ vỡ hoặc thiếu nguyên bao, nguyên kiện được coi là các rủi ro phụ. Các rủi ro này chỉ có thể được bảo hiểm nếu người được bảo hiểm có yêu cầu bảo hiểm thêm, DNBH có thể nhận bảo hiểm thêm một hoặc cả 2 rủi ro này với điều kiện người được bảo hiểm phải nộp thêm phí theo thoả thuận.

Comments are closed.