Câu hỏi 148. Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm trẻ em có được hưởng lãi không?

Câu hỏi 148. Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm trẻ em có được hưởng lãi không?

Trả lời:

 

Là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, các sản phẩm dành cho trẻ em là những sản phẩm không những bảo vệ đứa trẻ mà còn tích luỹ số tiền đóng vào đồng thời cung cấp những khoản lãi.

Comments are closed.