Câu hỏi 147. Những ai có thể tham gia bảo hiểm cho trẻ em?

Câu hỏi 147. Những ai có thể tham gia bảo hiểm cho trẻ em?

Trả lời:

 

Tất cả những người có Quyền lợi có thể được bảo hiểm với đứa trẻ đều có quyền tham gia bảo hiểm cho trẻ em. Cụ thể là: cha, mẹ của đứa trẻ; người đỡ đầu, người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ; ông, bà, cô, dì, chú, bác, cậu, anh ruột, chị ruột của đứa trẻ: nếu có sự chấp thuận của cha, mẹ của đứa trẻ bằng văn bản.

Comments are closed.