Câu hỏi 144: Cách tính và thanh toán bồi thường đối với tổn thất bộ phận được quy định như thế nào?

Câu hỏi 144: Cách tính và thanh toán bồi thường đối với tổn thất bộ phận được quy định như thế nào?

Trả lời:

 

Nguyên tắc chung để tính và thanh toán bồi thường đối với tổn thất bộ phận là số tiền bồi thường tổn thất bộ phận được xác định bằng tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn trừ đi tổng giá trị hàng hoá còn lại sau khi đã bị tổn thất tại nơi nhận hàng. Trường hợp số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị hàng hoá tại nơi nhận hàng thì tổn thất bộ phận sau khi được xác định theo cách trên sẽ được bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

 

Trong thực tế, căn cứ vào biên bản giám định tổn thất hàng hoá, người bảo hiểm tính toán số tiền bồi thường dựa vào số lượng hàng hoá bị tổn thất và đơn giá hàng tính theo số tiền bảo hiểm. Trường hợp hàng bị giảm giá trị thương phẩm, tổn thất bộ phận được xác định thông qua biên bản thoả thuận giảm giá hoặc bán đấu giá hàng hoá.

Comments are closed.