Câu hỏi 142: Thế nào là tổn thất toàn bộ thực tế, trường hợp hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất này thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì việc giải quyết bồi thường sẽ được tiến hành như thế nào?

Câu h?i 142: Th? nào là t?n th?t toàn b? th?c t?, tr??ng h?p hàng hoá ???c b?o hi?m b? t?n th?t toàn b? th?c t? và t?n th?t này thu?c trách nhi?m b?o hi?m thì vi?c gi?i quy?t b?i th??ng s? ???c ti?n hành nh? th? nào?

Trả lời:

 

Tổn thất toàn bộ thực tế là sự mất mát, hư hỏng hoàn toàn hàng hoá được bảo hiểm. Tổn thất toàn bộ thực tế đối với hàng hoá được bảo hiểm thường xảy ra trong các trư  ờng hợp sau:

 

– Hàng bị hư hỏng, phá huỷ hoàn toàn ( hàng bị cháy, nổ, thối rữa, …);

 

– Hàng bị mất hoàn toàn giá trị sử dụng (gạo bị mốc đen; xi măng bị  ướt nước và đông cứng, …);

 

– Không còn khả năng lấy lại được hàng: hàng chở trên tàu bị đắm tại nơi không có khả năng trục vớt; tàu hàng bị cư ớp; chủ hàng bị tư ớc quyền sở hữu đối với hàng hoá, …);

 

– Hàng chở trên tàu bị mất tích.

 

Trường hợp tổn thất toàn bộ thực tế thuộc trách nhiệm bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền bồi thường bằng số tiền bảo hiểm. Sau khi bồi thường tổn thất toàn bộ, người bảo hiểm được quyền thu hồi phần giá trị còn lại của hàng hoá được bảo hiểm hoặc khư ớc từ quyền này và được miễn mọi trách nhiệm đối với hàng hoá bị tổn thất toàn bộ.

Comments are closed.