Câu hỏi 141: Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được xác định như thế nào?

Câu h?i 141: Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được xác định như thế nào ?

            Trả lời:

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá là khoản tiền mà người mua bảo hiểm khai báo để đề nghị được bảo hiểm cho hàng hoá theo số tiền đó. Ngoài giá hàng ghi trên hoá đơn bán hàng, chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ư ớc tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, khoản tiền lãi ư ớc tính được tính gộp vào số tiền bảo hiểm không vượt quá 10% của tiền hàng cộng với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm (trị giá CIF) của hàng hoá. Nói cách khác, số tiền bảo hiểm tối đa được chấp nhận bảo hiểm là 110% trị giá CIF.  

Trường hợp số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn trị giá CIF, hàng hoá được coi là bảo hiểm dưới giá trị. Trong trường hợp này những mất mát, hư hỏng và chi phí thuộc trách nhiệm bảo hiểm chỉ được người bảo hiểm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Comments are closed.