Câu hỏi 141. Nhiều người lo sợ đồng tiền mất giá, có sản phẩm nào khắc phục hay hạn chế được tác động của mất giá không?

Câu hỏi 141. Nhiều người lo sợ đồng tiền mất giá, có sản phẩm nào khắc phục hay hạn chế được tác động của mất giá không?

Trả lời:

 

Lạm phát hay sự mất giá của đồng tiền là nỗi lo lắng chung của hầu hết mọi người. Mặc dù lạm phát tại Việt Nam ở mức rất vừa phải và không ảnh hưởng nhiều đến giá trị đồng tiền theo thời gian, nhưng để đáp ứng nhu cầu của người dân, một số công ty bảo hiểm đã triển khai các sản phẩm có số tiền bảo hiểm tăng dần qua các năm, theo một tỉ lệ cố định trên số tiền bảo hiểm gốc – số tiền bảo hiểm làm căn cứ tính phí bảo hiểm. Ví dụ, Bảo Việt Nhân thọ có 2 sản phẩm là An Gia Thịnh Vượng và An Gia Tài Lộc có số tiền bảo hiểm được gia tăng 5% mỗi năm trên số tiền bảo hiểm gốc, bắt đầu từ năm thứ 2; công ty bảo hiểm nhân thọ AIA có sản phẩm An Sinh Tích Luỹ 10 năm có số tiền bảo hiểm được gia tăng 2% mỗi năm trên số tiền bảo hiểm gốc, bắt đầu từ năm thứ 3, v.v…

Comments are closed.