Câu hỏi 140: Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được xác định trên cơ sở giá trị hàng hoá tại nơi gửi hàng hay tại nơi nhận hàng?

Câu hỏi 140: Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được xác định trên cơ sở giá trị hàng hoá tại nơi gửi hàng hay tại nơi nhận hàng?

Trả lời:

Căn cứ xác định giá trị bảo hiểm của hàng hoá là giá trị thực tế của hàng hoá tại nơi nhận hàng. Khi tham gia bảo hiểm, nếu người mua bảo hiểm không khai báo được giá trị này thì giá trị bảo hiểm của hàng hoá được tính bằng giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn cộng (+) chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Comments are closed.