Câu hỏi 14. Trong Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có một chức vụ là Actuary, vậy Actuary có nhiệm vụ như thế nào và các quy định về pháp luật liên quan đến chức danh này như thế nào?

Câu hỏi 14. Trong Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có một chức vụ là Actuary, vậy Actuary có nhiệm vụ như thế nào và các quy định về pháp luật liên quan đến chức danh này như thế nào?

Trả lời:

Actuary là chuyên gia tính toán phí bảo hiểm của một công ty bảo hiểm, nhiệm vụ của Actuary được quy định rõ tại Điều 14 Nghị định45 như sau: 

“1. Chuyên gia tính toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Chuyên gia tính toán có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và không được đồng thời kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 

a) Tổng giám đốc;

 

b) Kế toán trưởng;

 

c) Thành viên Hội đồng quản trị.

 

2. Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và việc sử dụng chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.”

Comments are closed.