Câu hỏi 139. Bảo hiểm hỗn hợp là gì?

Câu hỏi 139. Bảo hiểm hỗn hợp là gì?

Trả lời:

 

Bảo hiểm hỗn hợp là loại hình bảo hiểm kết hợp trường hợp sống và trường hợp chết. Theo đó, công ty bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền đã được ấn định trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống đến khi hết hạn hợp đồng hoặc khi người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn hợp đồng.

Comments are closed.