Câu hỏi 138. Mức phí trong bảo hiểm tử kì như thế nào?

Câu hỏi 138. Mức phí trong bảo hiểm tử kì như thế nào?

 

Trả lời:

 

Là một loại hình bảo hiểm chỉ cung cấp yếu tố bảo vệ, phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm tử kì thấp nhất so với các loại hình khác.

Comments are closed.