Câu hỏi 137. Khách hàng tham gia loại hình bảo hiểm tử kì có được hưởng lãi không?

Câu hỏi 137. Khách hàng tham gia loại hình bảo hiểm tử kì có được hưởng lãi không?

Trả lời:

 

Bảo hiểm tử kì là một loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ cung cấp yếu tố bảo vệ, không mang yếu tố tiết kiệm, với mục đích bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống. Nếu người được bảo hiểm chẳng may gặp rủi ro dẫn đến tử vong, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm không gặp rủi ro, số tiền phí đã đóng vào sẽ được sử dụng để chia sẻ rủi ro với những người không may. Vì vậy, tham gia bảo hiểm tử kì không được hưởng lãi nhưng bù lại, khách hàng được hưởng mức phí thấp và được bảo vệ ở mức rất cao.

Comments are closed.