Câu hỏi 136. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ tử kỳ, đến khi hợp đồng hết hạn mà người được bảo hiểm còn sống thì khách hàng có được nhận số tiền nào không?

Câu hỏi 136. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ tử kỳ, đến khi hợp đồng hết hạn mà người được bảo hiểm còn sống thì khách hàng có được nhận số tiền nào không?

Trả lời:

 

Bảo hiểm tử kì là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho rñi ro chết xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Do đó, nếu người được bảo hiểm không chết trong thời gian đó, khách hàng sẽ không nhận được bất kì một khoản tiền nào.

Comments are closed.