Câu hỏi 134: Người mua bảo hiểm có lợi ích gì khi mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc C cộng thêm với một hoặc một vài rủi ro phụ?

Câu hỏi 134:  Người mua bảo hiểm có lợi ích gì khi mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc C cộng thêm với một hoặc một vài rủi ro phụ?

Trả lời:

 

Trong thực tiễn kinh doanh, không phải bất kỳ hàng hoá nào cũng có thể bị đe doạ bởi tất cả các rủi ro phụ. Tuỳ thuộc vào tính chất riêng của từng loại mà mỗi hàng hoá có thể chỉ bị ảnh hưởng bởi một hoặc một số rủi ro phụ nào đó. Vì vậy, nếu muốn bảo hiểm thêm cho một hoặc một vài rủi ro phụ đó mà phải lựa chọn điều kiện bảo hiểm A thì đó là một sự lãng phí. Nói cách khác nếu lựa chọn điều kiện bảo hiểm B hoặc C cộng thêm với một hoặc một vài rủi ro phụ thay vì phải mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm A sẽ giúp người mua bảo hiểm tiết kiệm được một phần phí bảo hiểm.

Comments are closed.