Câu hỏi 133: Trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc điều kiện bảo hiểm C, người mua bảo hiểm muốn đề nghị người bảo hiểm nhận bảo hiểm thêm một hoặc một số rủi ro phụ có được không?

Câu hỏi 133: Trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc điều kiện bảo hiểm C, người mua bảo hiểm muốn đề nghị người bảo hiểm nhận bảo hiểm thêm một hoặc một số rủi ro phụ có được không?

Trả lời:

 

Nếu không có thoả thuận gì khác, theo điều kiện bảo hiểm B hoặc C, người bảo hiểm không nhận bảo hiểm cho các rủi ro phụ. Tuy nhiên, để tránh trường hợp muốn bảo hiểm thêm 1 hoặc một vài rủi ro phụ, người mua bảo hiểm bắt buộc phải lựa chọn điều kiện bảo hiểm A, người bảo hiểm mở ra cho người mua bảo hiểm một khả năng lựa chọn rộng hơn, đó là: Tuỳ theo tính chất hàng hoá của mình, người mua bảo hiểm có thể lựa chọn để mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc C và yêu cầu người bảo hiểm nhận bảo hiểm thêm một hoặc một số rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải nộp thêm phí theo thoả thuận:  

1 – Trộm cắp và/hoặc không giao hàng;

2 – Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra;

 

3 – Hư hại do nước mưa, nước ngọt, do đọng hơi nước hoặc hấp hơi nóng;

 

4 – Va đập phải hàng hoá khác;

 

5 – Gỉ và oxy hoá;

 

6 – Vỡ, cong, bẹp;

 

7 – Rò rỉ, thiếu hụt hàng hoá;

8 – Hư hại do móc cẩu hàng;


9 – Dây bẩn do dầu mỡ;


10 – Chuột bọ và côn trùng; …

Comments are closed.