Câu hỏi 133. Thực tế có những sản phẩm nào trên thị trường thuộc loại hình bảo hiểm sinh kì?

Câu h?i 133. Th?c t? có nh?ng s?n ph?m nào trên th? tr??ng thu?c lo?i hình b?o hi?m sinh kì?

Trả lời:

 

Trên lý thuyết và theo quy định của pháp Luật  Việt Nam thì vẫn tồn tại loại hình bảo hiểm sinh kì nhưng trong thực tế hiện nay, loại hình này hầu như không được triển khai.

Comments are closed.