Câu hỏi 132. Bảo hiểm sinh kì là gì?

Câu hỏi 132. Bảo hiểm sinh kì là gì?

Trả lời:

 

Bảo hiểm sinh kì là loại hình bảo hiểm cho trường hợp sống của người được bảo hiểm. Khi người được bảo hiểm sống đến một thời điểm đã được quy định trong hợp đồng, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm.

Comments are closed.