Câu hỏi 131: Tại sao điều kiện bảo hiểm A không liệt kê các rủi ro được bảo hiểm mà chỉ liệt kê các rủi ro loại trừ?

Câu hỏi 131: Tại sao điều kiện bảo hiểm A không liệt kê các rủi ro được bảo hiểm mà chỉ liệt kê các rủi ro loại trừ?

Trả lời:

Điều kiện bảo hiểm A là điều kiện bảo hiểm có phạm vi bảo hiểm rộng nhất, nó được coi là điều kiện bảo hiểm “mọi rủi ro”. Khi diễn đạt phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm A, người bảo hiểm chỉ liệt kê những rủi ro không được bảo hiểm mà không liệt kê các rủi ro được bảo hiểm. Điều đó có nghĩa là nếu nguyên nhân gây ra hư hỏng mất mát cho hàng hoá được bảo hiểm không phải do một trong các nguyên nhân loại trừ đã quy định thì mọi tổn thất và chi phí phát sinh cho đối tượng bảo hiểm đều thuộc trách nhiệm bồi thường của DNBH.

Comments are closed.