Câu hỏi 127: Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển có thể được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm nào?

Câu h?i 127: Hàng hoá v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n có th? ???c b?o hi?m theo ?i?u ki?n b?o hi?m nào?

Trả lời:

Chủ hàng có thể lựa chọn để mua bảo hiểm cho hàng hoá vận chuyển bằng đường biển theo một trong 3 điều kiện bảo hiểm đó là: điều kiện bảo hiểm A; điều kiện bảo hiểm B; điều kiện bảo hiểm C.

 Trong 3 điều kiện bảo hiểm trên điều kiện bảo hiểm A có phạm vi bảo hiểm rộng nhất và điều kiện bảo hiểm C có phạm vi bảo hiểm hẹp nhất. Tuỳ thuộc vào loại hàng hoá và phương thức vận chuyển, đóng gói mà chủ hàng có thể lựa chọn điều kiện bảo hiểm thích hợp. Nếu không biết chọn điều kiện bảo hiểm nào có lợi nhất, chủ hàng có thể yêu cầu tư vấn từ phía DNBH. Thông thường, với loại hàng có giá trị cao, dễ bị mất cắp, dễ bị tổn thất thì lời khuyên tốt nhất cho chủ hàng là lựa chọn điều kiện bảo hiểm A. Nếu hàng hoá được xếp trên boong tàu thì chủ hàng chỉ có thể mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm C.

Comments are closed.