Câu hỏi 127. Bên mua bảo hiểm có thể vay tiền công ty bảo hiểm trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 127.   Bên mua bảo hiểm có thể vay tiền công ty bảo hiểm trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

 

Khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có Giá trị hoàn lại, thông thường bên mua bảo hiểm có thể vay tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm (còn gọi là cho vay theo hợp đồng) bằng cách sử dụng Giá trị hoàn lại như một khoản thế chấp. Bên mua bảo hiểm sẽ được vay một số tiền không quá một tỷ lệ nhất định của Giá trị hoàn lại .

Comments are closed.