Câu hỏi 125: Ai là người mua bảo hiểm cho hàng hoá?

Câu hỏi 125: Ai là người mua bảo hiểm cho hàng hoá?

            Trả lời:

Trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, người mua bảo hiểm có thể là người bán hoặc người mua hàng, tuỳ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng hoá.

Nếu trong hợp đồng mua bán hàng hoá, tiền hàng mà người mua hàng có nghĩa vụ trả cho người bán bao gồm cả phí bảo hiểm thì người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá và thanh toán phí bảo hiểm cho DNBH. Ngược lại, nếu tiền hàng chư a bao gồm phí bảo hiểm thì người mua bảo hiểm cho hàng hoá là người mua hàng.

Nếu người mua bảo hiểm cho hàng hoá là người bán hàng, họ là người có quyền lợi có thể bảo hiểm cho tới thời điểm chuyển giao rủi ro của hàng hoá. Kể từ thời điểm, ranh giới chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua, người có quyền lợi có thể bảo hiểm là người mua hàng.

Nếu người mua bảo hiểm là người bán hàng, thông thường họ có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho hàng hoá theo điều kiện, điều khoản và số tiền bảo hiểm thích hợp. Người nào đứng ra mua bảo hiểm cho hàng hoá, người đó có nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm. Nếu khoản phí bảo hiểm mà người bán hàng phải thanh toán cho DNBH thấp hơn khoản phí bảo hiểm đã tính giá cho người mua, người bán hàng được hưởng phần chênh lệch. Ng ược lại người bán hàng phải tự gánh chịu.

 

Comments are closed.