Câu hỏi 123. Sau khi hợp đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ, khách hàng có thể khôi phục lại hợp đồng không?

Câu hỏi 123. Sau khi hợp đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ, khách hàng có thể khôi phục lại hợp đồng không?

Trả lời:

 

Nếu bên mua bảo hiểm chưa nhận Giá trị hoàn lại  (nếu có) khi hợp đồng bị đình chỉ hoặc hủy bỏ, bên mua bảo hiểm có thể khôi phục lại hiệu lực của hợp đồng trong thời hạn hai năm kể từ ngày hợp đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ. Bên mua bảo hiểm phải thanh toán số phí nợ và lãi phát sinh của thời gian hợp đồng bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Comments are closed.