Câu hỏi 122. Sau khi hợp đồng bảo hiểm được phát hành, bên mua bảo hiểm muốn hủy bỏ hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết thế nào?

Câu hỏi 122. Sau khi hợp đồng bảo hiểm được phát hành, bên mua bảo hiểm muốn hủy bỏ hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết thế nào?

Trả lời:

 Việc chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu và duy trì hợp đồng đến ngày đáo hạn sẽ mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng muốn hủy bỏ hợp đồng, doanh nghiệp sẽ giải quyết như sau:

 – Hủy bỏ trong Thời hạn xem xét (thời gian cân nhắc): sau khi hợp đồng có hiệu lực, bên mua bảo hiểm có một khoảng thời gian để xem xét, cân nhắc về quyết định mua bảo hiểm của mình. Khoảng thời gian này theo thông lệ thường được các doanh nghiệp bảo hiểm quy định từ 14 đến 21 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nếu bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng trong thời gian này, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn lại phí bảo hiểm đã nộp sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan. Chi phí hợp lý có liên quan thường là chi phí khám sức khỏe, in ấn và phát hành hợp đồng. 

– Hủy bỏ sau thời gian cân nhắc: bên mua bảo hiểm sẽ nhận được Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng. Theo thông lệ hiện nay, hợp đồng bảo hiểm nộp phí một lần có Giá trị hoàn lại  ngay khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Hợp đồng nộp phí định kỳ sẽ có Giá trị hoàn lại   khi có hiệu lực từ 2 năm trở lên.

Comments are closed.