Câu hỏi 119. Khi tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm giữa chừng không?

Câu hỏi 119.  Khi tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm giữa chừng không?

Trả lời:

 

 Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do hai bên cùng tham gia ký kết, cùng ràng buộc về quyền lợi và trách nhiệm. Tuy nhiên, trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chỉ có một bên đưa ra cam kết có hiệu lực pháp lý, tức là bắt buộc phải thực hiện, đó là doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bảo hiểm cho người được bảo hiểm với điều kiện nhận được mức phí đã đưa ra. Mỗi khi bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đã bị ràng buộc về mặt pháp lý các cam kết của mình. Bên mua bảo hiểm không phải cam kết thanh toán phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm và không bị Luật  pháp ràng buộc phải thanh toán phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có quyền dừng thanh toán việc đóng phí và hủy bỏ hợp đồng vào bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, hậu quả trực tiếp là hợp đồng sẽ bị chấm dứt hiệu lực và bên mua bảo hiểm không được tiếp tục bảo hiểm.

Comments are closed.