Câu hỏi 117. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung gì?

Câu hỏi 117.   Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung gì?

Trả lời:

 

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung cơ bản sau đây: 
         – Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo  hiểm hoặc người thụ hưởng;

– Các điều khoản của hợp đồng: là những quy định cụ thể liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng;

– Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm do các bên tự thỏa thuận theo nhu cầu và khả năng
tài chính;

–   Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: loại trừ trách nhiệm trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra những rủi ro dẫn đến nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm quá lớn hoặc sự kiện bảo hiểm không hẳn do rủi ro;

– Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện trách nhiệm bảo hiểm, được tính từ khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Thời hạn bảo hiểm do các bên thỏa thuận;

– Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

-Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm;

– Các quy định giải quyết tranh chấp;

– Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;

Comments are closed.