Câu hỏi 115. Bên mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho ai?

Câu hỏi 115. Bên mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho ai?

Trả lời:

 

Trong trường hợp mua bảo hiểm nhân thọ cho người khác, bên mua bảo hiểm phải có Quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Theo quy định của khoản 2, điều 31 Luật  KDBH, bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:

– Bản thân bên mua bảo hiểm;

– Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm;

– Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng;

– Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có Quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Comments are closed.