Câu hỏi 114: Khi giao kết và thực hiện HĐBH tài sản, DNBH có nghĩa vụ gì?

Câu h?i 114: Khi giao k?t và th?c hi?n H?BH tài s?n, DNBH có ngh?a v? gì?

Trả lời:

 

Khi giao kết và thực hiện HĐBH tài sản, DNBH phải thực hiện các nghĩa vụ chủ yếu sau đây:

 

– Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;

 

– Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết HĐBH;

 

– Bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

Comments are closed.