Câu hỏi 114. Ai là người có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 114. Ai là người có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trả lời:

 

Những chủ thể có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng:

– Người được bảo hiểm: là cá nhân có tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe, tai nạn được doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm. Khi rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra đối với người này sẽ làm phát sinh trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là bên mua bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm không phải là bên mua bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm phải có Quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với người được bảo hiểm.

– Người thụ hưởng: là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, không nhất thiết phải quy định rõ người thụ hưởng. Nếu trong hợp đồng không thỏa thuận về người thụ hưởng, số tiền bảo hiểm được trả là tài sản của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (tùy quy định của từng doanh nghiệp bảo hiểm)

 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm có thể thay đổi người thụ hưởng nhưng phải được sự đồng ý của người được bảo hiểm bằng văn bản.

Comments are closed.