Câu hỏi 112. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Câu hỏi 112. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trả lời:

 

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn của con người. Khi có sự kiện xảy ra đối với những đối tượng kể trên sẽ làm phát sinh trách nhiệm trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Comments are closed.