Câu hỏi 11. Việc mở Chi nhánh, VPDD của DNBH được quy định như thế nào?

Câu hỏi 11. Việc mở Chi nhánh, VPDD của DNBH được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Điều 11 NĐ 45 quy định:

 

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

a)   Vốn điều lệ thực có phải đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính;

 

b) Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả;

 

c) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong 3 năm liên tục ngay trước năm nộp hồ sơ. Doanh nghiệp bảo hiểm không vi phạm quy định về khả năng thanh toán;

 

d) Có hồ sơ xin mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

 

đ) Người điều hành Chi nhánh, Văn phòng đại diện có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật;

e) Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

 

Comments are closed.