Câu hỏi 109. Chi phí hoạt động là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc tính phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 109. Chi phí hoạt động là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc tính phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

Chi phí hoạt động là các chi phí mà công ty bảo hiểm nhân thọ phải trang trải trong quá trình hoạt động. Chi phi hoạt động bao gồm Chi phí hợp đồng mới, Chi phí thu phí và chi phí quản lý hợp đồng.

– Chi phí hợp đồng mới bao gồm hoa hồng đại lý và chi phí kiểm tra y tế.

 

– Chi phí thu phí là tiền trả cho người thu phí và chi phí chuyển khoản phát sinh khi thu phí (nếu có).

– Chi phí quản lý hợp đồng là chi phí phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm để quản lý hợp đồng. Chi phí quản lý hợp đồng bao gồm:

+ Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn đóng phí;

+ Chi phí quản lý hợp đồng sau thời hạn đóng phí (nếu có);

Comments are closed.