Câu hỏi 108. Lãi suất kỹ thuật là gì, nó ảnh hưởng như thế nào đến việc tính phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 108. Lãi suất kỹ thuật là gì, nó ảnh hưởng như thế nào đến việc tính phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

 

Lãi suất được sử dụng để tính phí bảo hiểm nhân thọ được gọi là lãi suất kỹ thuật. Mức lãi suất này do các công ty bảo hiểm nhân thọ tính toán dựa trên mức lãi suất hiện tại trên thị trường của các danh mục đầu tư mà các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng phí bảo hiểm để đầu tư vào các lĩnh vực đó. Lãi suất này khi tính phí bảo hiểm được tính theo phương pháp lãi gộp (kép).

Comments are closed.