Câu hỏi 106. Phí bảo hiểm được tính toán trên nguyên tắc nào?

Câu hỏi 106. Phí bảo hiểm được tính toán trên nguyên tắc nào?

Trả lời:

Để tính phí bảo hiểm nhân thọ, người ta phải dựa vào các giả định. Một trong các giả định có tính nguyên tắc là: Công ty bảo hiểm nhân thọ thu hút được số lớn người mua bảo hiểm. Nếu tập hợp được đủ lớn số lượng người mua bảo hiểm thì quy Luật  số lớn là đúng và những dự tính của công ty bảo hiểm về số sống, số tử vong của người được bảo hiểm là chính xác. Trong trường hợp như vậy, công ty bảo hiểm sẽ cân bằng được số thu và số phải thanh toán. Đây gọi là: nguyên lý cân bằng. 

Các giả định tính phí bao gồm:

– Tỷ lệ tử vong

– Lãi suất kỹ thuật

– Chi phí hoạt động

Comments are closed.