Câu hỏi 105. Người được bảo hiểm bị rủi ro do bên thứ ba gây ra thì có được hưởng quyền lợi bảo hiểm và số tiền chi trả của bên gây ra rủi ro không?

Câu h?i 105.  Ng??i ???c b?o hi?m b? r?i ro do bên th? ba gây ra thì có ???c h??ng quy?n l?i b?o hi?m và s? ti?n chi tr? c?a bên gây ra r?i ro không?

Trả lời:

 

Theo nguyên tắc khoán, trong trường hợp này, người được bảo hiểm có thể đồng thời nhận số tiền chi trả của Người bảo hiểm và số tiền chi trả của bên gây ra thiệt hại đến sức khoẻ của mình.

Comments are closed.