Câu hỏi 104. Trong trường hợp một người được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm trong các hợp đồng đó thì có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng mà người đó được bảo hiểm hay không?

Câu hỏi 104. Trong trường hợp một người được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm trong các hợp đồng đó thì có được hưởng quyền lợi theo tất cả các hợp đồng mà người đó được bảo hiểm hay không?

Trả lời:

 

Theo nguyên tắc khoán trong bảo hiểm nhân thọ, vì lí do không xác định được giá trị thiệt hại của con người nên nếu người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đó, thì người đó có quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng.

Comments are closed.