Câu hỏi 103. Nguyên tắc khoán thể hiện như thế nào trong bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 103. Nguyên tắc khoán thể hiện như thế nào trong bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

Đối tượng được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ là con người, mà giá trị của con người thì không thể xác định được bằng tiền, do vậy, khi tham gia bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm thỏa thuận ấn định trước số tiền bảo hiểm vì trong bảo hiểm nhân thọ không có bản chất thiệt hại tính được bằng tiền từ rủi ro xảy ra đối với con người.

Chính vì vậy, việc ấn định trước khoản tiền mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho bên mua bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra được gọi là nguyên tắc khoán.

Comments are closed.