Câu hỏi 102. Nguyên tắc Quyền lợi có thể được bảo hiểm thể hiện trong bảo

Câu hỏi 102. Nguyên tắc Quyền lợi có thể được bảo hiểm thể hiện trong bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Trả lời:

 

Luật  KDBH quy định: Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm (Điều 3)

 

Quyền lợi có thể được bảo hiểm tồn tại đối với những người có quan hệ vợ/chồng, cha-mẹ/con của người được bảo hiểm.

 

Quyền lợi có thể được bảo hiểm cũng có thể tồn tại trong quan hệ vay nợ. Khi đó, bên cho vay có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống của bên đi vay.

 

Trong các quan hệ khác như quan hệ chủ công ty – người lao động… thì Quyền lợi có thể được bảo hiểm cũng có thể tồn tại hay không là tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của Luật  pháp và của từng loại bảo hiểm.

Tóm lại, hiểu một cách đơn giản, Quyền lợi có thể được bảo hiểm quy định quyền một người tham gia bảo hiểm có thể được phép tham gia bảo hiểm cho bản thân mình hoặc người khác, đặc biệt là khi mua bảo hiểm cho người khác thì giữa hai người phải có mối quan hệ nhất định quy định. Quyền lợi có thể được bảo hiểm cũng quy định về quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm, nghĩa là, để được hưởng quyền lợi bảo hiểm, người thụ hưởng phải có một mối quan hệ nhất định với người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Comments are closed.