Câu 98:Nghỉ ốm

Ví dụ NLĐ tham gia BHXH tháng 1/2011, đến tháng 2/2011 thì nghỉ việc trên 14 ngày nên không tham gia BHXH, đến tháng 3/2011 tiếp tục tham gia lại BHXH. Nhưng trong tháng 3/2011 bị ốm thì tại sao không được hưởng chế độ ốm? Cty có hỏi phòng chế độ chính sách thì được trả lời là tháng 2 nghỉ việc nên tháng 3/2011 có nghỉ ốm cũng không được hưởng chế độ.

Trong trường hợp này tháng 2 đã nghỉ ốm, tháng 3 tiếp tục tham gia lại. Nhưng tháng 3 lại nghỉ ốm cần trình bày rõ với phòng chế độ BHXH để xem lại việc nghỉ ốm trong tháng 3 là bao nhiêu ngày.

Comments are closed.