Câu 92:Không đủ điều kiện bảo lưu BHTN

Một người giảm thai sản tháng 5/2011, đến tháng 10/2011 xin nghỉ việc (đủ BHTN) nếu tháng 10/2011 cty không đủ điều kiện để BHXH bảo lưu BHTN thì người thai sản này có được bảo lưu thất nghiệp trong tháng 10 không?
 Để bảo lưu sổ BHXH trong đó bảo lưu thất nghiệp đơn vị phải tham gia BHXH đầy đủ và nộp tiền đúng hạn.

Comments are closed.