Câu 87:BHXH về ốm đau nửa ngày

1. NL? có ?i làm nh?ng t?i n?a ngày thì xin ngh? ?i khám b?nh. Trên gi?y bác s? cho ngh? 1 ngày nh?ng th?c t? NL? ch? ngh? n?a ngày thì BHXH có thanh toán n?a ngày ?ó không hay thanh toán 1 ngày. Vì ? cty ng??i ?ó v?n ???c h??ng l??ng n?a ngày. 2. Ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i VN có tham gia BHYT cty gia h?n th? 3 tháng 1 l?n nh?ng ng??i ?ó m?i làm ???c 2 tháng ?ã ngh?. V?y có ph?i báo gi?m ng??i ?ó trên m?u 3a-TBH không? 3. Ch? ?? BH t? nguy?n: Cho h?i v? m?c ?óng do NL? t? ch?n là nh? th? nào?

1. Ch?a có m?t qui ??nh nào v? vi?c thanh toán BHXH v? ?m ?au n?a ngày, tuy nhiên vi?c này trong th?c t? có x?y ra. Ph?m m?m máy vi tính c?ng không cho phép làm vi?c này, tuy nhiên BHXH s? xem xét vi?c này m?t cách tích c?c nh?t.

1. C?n ph?i báo gi?m trên m?u 3a ??ng th?i tr? th? BHYT.

2. Ch? ?? BHXH t? nguy?n có r?t nhi?u m?c ?óng tùy theo kh? n?ng c?a ng??i tham gia, tuy nhiên nên hi?u r?ng ch? ?? BHXH t? nguy?n ch? gi?i quy?t 2 ch? ?? h?u trí và t? tu?t. B?n có th? tham kh?o thêm thông t? 02/2008/TT-BL?TBXH ngày 31/01/2008 c?a B? Lao ??ng, Th??ng binh và xã h?i.

bao hiem, baohiem, b?o hi?m
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.